Naschoolse snowboarding bij Snow Planet Amsterdam

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Surf ‘s Cool!


 1. Boekingen & betalingen van surflessen & verhuur
  • Surflessen dienen vooraf geboekt te worden. Betaling kan na afloop.
  • Materialen kunnen niet vooraf geboekt/gereserveerd worden.
  • Prijzen van surflessen en verhuur zijn inclusief BTW en staan vermeld op de website en in de folder van Surf ‘s Cool!
  • Surf ‘s Cool! zal zo veel mogelijk proberen de gereserveerde datum en tijd vrij te houden. Surf ‘s Cool! blijft evenwel het recht houden om de boeking te verplaatsen. Uiteraard zal Surf ‘s Cool! daarover tijdig met de deelnemer in contact treden. Surf ‘s Cool! zal dan een andere datum en tijd aan de deelnemer voorstellen, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de deelnemer.
  • Als minder personen opdagen dan waarvoor gereserveerd is, dan kan hiervoor helaas geen bedrag in mindering gebracht worden op het verschuldigde totaal. Dit heeft onder meer te maken met afspraken die we met derden maken. De contactpersoon is hiervoor verantwoordelijk.
  • Hoewel de website en andere publicaties van Surf ‘s Cool! met de grootste zorg zijn samengesteld, kan Surf ‘s Cool! geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten op de website of in andere publicaties.
  • Bij langdurige blessures, opgelopen tijdens trainingen kan helaas geen restitutie van de reeds betaalde contributie worden teruggestort.
 1. Risico en aansprakelijkheid
  • Veiligheid van het surfen heeft bij Surf ‘s Cool! hoge prioriteit.
  • De deelnemer is zich bewust van het feit dat gebruik/huur van de materialen, en deelname aan activiteiten en/of lessen, zowel voor hem/haar als voor derden, alsmede voor zijn/haar zaken, en/of zaken van derden, risico’s voor schade – letselschade, zaakschade en gevolgschade daaronder begrepen inhoudt.
  • De deelnemer neemt deze risico’s uitdrukkelijk voor zijn/haar rekening.
  • Ten behoeve van de veiligheid van de deelnemers heeft Surf ‘s Cool! regels en voorschriften opgesteld. De deelnemer dient zich aan die regels en voorschriften te houden. Veiligheidsinstructies en andere instructies gegeven door instructeurs en medewerkers van Surf ‘s Cool!, dienen door de deelnemer strikt te worden opgevolgd.
  • Op de douches bij Surf ‘s Cool!, hangt een bord waarop de deelnemers wordt gewezen op de geldende regels/instructies bij het surfen. De deelnemer verklaart zich akkoord met de inhoud van de tekst op het betreffende bord, en verklaart zich strikt aan de instructies te houden.
  • Indien een deelnemer niet eerder gesurft heeft, voor het eerst materiaal huurt (zoals surfboard) of een les volgt, dient hij/zij dit bij de medewerkers van Surf ‘s Cool! te melden, zodat hij/zij uitleg krijgt over het gebruik van het materiaal en/of de regels.
  • Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer dat hij/zij uitleg krijgt, de uitleg bijwoont en hij/zij oplet tijdens de uitleg.
  • Surf ‘s Cool! staat dan ook niet in voor mogelijke calamiteiten en schades, materieel of immaterieel, letselschade daaronder begrepen, indien de deelnemer niet op de hoogte is van hetgeen tijdens de uitleg wordt meegedeeld. De deelnemer is zich ervan bewust dat de uitleg geen garanties geeft dat mogelijke calamiteiten en schade, materieel of immaterieel, letselschade daaronder begrepen, voorkomen worden en de deelnemer vrijwaart Surf ‘s Cool! daar dan ook voor.
  • Voor het surfen geld een minimumleeftijd van 6 jaar en een zwemdiploma is verplicht.
  • Het is de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de ouders en/of begeleiders van minderjarigen dat aan Surf ‘s Cool! de juiste informatie wordt verstrekt ten aanzien van leeftijd en zwemvaardigheid. Surf ‘s Cool! aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt.
  • Het is de deelnemer sterk afgeraden om deel te nemen aan het surfen, indien de deelnemer last heeft van nek- en/of rugklachten, zwanger is, hartproblemen heeft of heeft gehad, de deelnemer een slechte conditie heeft, kortademig is, onder invloed van medicijnen, drugs en/of alcohol is. Surf ‘s Cool! is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgen indien de betreffende deelnemer toch besluit deel te nemen aan het surfen.
  • Surf ‘s Cool! aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, materieel of immaterieel, letselschade daaronder begrepen, opgelopen door (stuur)fouten, ondeskundigheid, aanvaringen, afsnijden, gebreken aan de gebruikte materialen (surfboards, wetsuits, e.d.) en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de deelnemer en/of andere deelnemers lijden. De deelnemer neemt dit risico nadrukkelijk voor zijn/haar rekening en vrijwaart Surf ‘s Cool! volledig.
  • Bij roekeloos gedrag tijdens het individuele surfen en de surflessen, waaronder roekeloos gedrag bij surfen, bij botsen, bij afsnijden en bij het opzettelijk vernielingen aanbrengen e.d. kan de benadeelde partij dan wel Surf ‘s Cool! de deelnemer aansprakelijk stellen voor de geleden schade.
  • Het verhuurde is voor risico ondergetekende. Surf ‘s Cool! BV kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade of ongevallen aan derden en de huurder. Materiaal wordt verhuurd voor een bepaalde tijd. Bij schade, total loss of diefstal betaalt ondergetekende de nieuwprijs van het gehuurde materiaal direct bij retour.
  • De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van Surf ‘s Cool! gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Surf ‘s Cool!.
  • Bij groepen kan één persoon het inschrijfformulier voor groepen invullen en ondertekenen, dit houdt in dat deze persoon aansprakelijk is voor alle deelnemers uit de groep met betrekking tot alles genoemd in de Algemene Voorwaarden.
  • Surf ‘s Cool! zal elke dienst naar beste kunnen uitvoeren en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een dienst derden in te schakelen. Surf ‘s Cool! is evenwel niet aansprakelijk voor het bij Deelnemer of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Surf ‘s Cool! ingeschakelde hulppersonen (werknemers van Surf ‘s Cool! daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Surf ‘s Cool! verbonden organisatie; bij Deelnemer of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade
 1. Overmacht
  • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Surf ‘s Cool! geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Surf ‘s Cool! niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
  • Overmacht: werkstakingen, overlijden, brand, vervoer, stremming, molest en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst niet meer van de opdrachtnemer kan worden gevergd.
  • Surf ‘s Cool! is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien Surf ‘s Cool! daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en niet krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Dit geldt tevens bij bepaalde weersomstandigheden. In dat geval is Surf ‘s Cool! bevoegd boekingen en reserveringen te annuleren, en een andere datum en tijd aan de deel-nemer(s) voor te stellen.
 1. Media-en auteursrecht
  • Op het terrein van Surf ‘s Cool! zijn camera’s en andere apparatuur aanwezig, om veiligheids- en om commerciële redenen. Alle media-rechten van gemaakte opname’s, alles in de ruimste zin des woords, blijven bij Surf ‘s Cool!, en de deelnemer doet daarvan uitdrukkelijk afstand. Ten aanzien van alle door Surf ‘s Cool! te leveren diensten en producten, behoudt Surf ‘s Cool! zich alle rechten en bevoegdheden voor die Surf ‘s Cool! toekomen op grond van de Auteurswet.
 1. Toepasselijk recht
  • Op de rechtsverhouding tussen Surf ‘s Cool! en de deelnemer is Nederlands recht van toepassing. Indien tussen de deelnemer en Surf ‘s Cool! een geschil mocht ontstaan is de rechtbank Den Haag bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Surf ‘s Cool! het recht een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechten